Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 Begripsbepaling

1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Advies = het resultaat van de werkzaamheden van de adviseur;

 

Advieskosten = het honorarium en de kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

Consument = een natuurlijke persoon, die te dezen niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;

 

Honorarium = de vergoeding die de adviseur toekomt voor diens werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

Kosten = toezicht kosten en bijkomende kosten, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

Opdracht = de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;

 

Opdrachtgever = de partij die de opdracht verleent;

 

Opdrachtnemer = de partij die de opdracht aanvaardt;

 

Project = het geheel van activiteiten, waaronder de aan de adviseur opgedragen werkzaamheden, gericht op de totstandbrenging van hetgeen de opdrachtgever beoogt;

 

Toerekenbare tekortkoming = een tekortkoming die te wijten is aan schuld, of krachtens wet, rechtshandeling of volgens in het verkeer geldende opvattingen, voor rekening van de schuldenaar komt. Met de voor de opdracht vereiste vakkennis en middelen uitgerust – had kunnen en behoren te vermijden;

 

Werk = ontwerpen, schetsen, plastische werken, uitvindingen en dergelijke in de zin van de Auteurswet 1912 en/of Rijkswet houdende regels met betrekking tot octrooi.

 

1.1.1. De opdrachtnemer; Demi van Vreede – Interior Design, die in opdracht van een opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en -styling.

1.1.2. De opdrachtgever; de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

1.1.3. De opdracht of de overeenkomst; de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de opdrachtnemer;

1.1.4. Het project; het pand, gebouw of bouwwerk, of onderdeel daarvan, waarop de aan de opdrachtnemer verstrekte opdracht betrekking heeft.

 

2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachtbevestigingen met betrekkingen tot diensten van de opdrachtnemer, leveringen van zaken door de opdrachtnemer en voorts alle overige overeenkomsten gesloten met de opdrachtnemer, een en ander conform de vermelding op de offerte of opdrachtbevestiging, tenzij anders is vermeld of partijen uitdrukkelijk van deze voorwaarden afwijken.

2.2. De toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.3. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3 Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1. Offertes van de opdrachtnemer zijn maximaal 30 dagen geldig en zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt dan pas tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer heeft het recht het aanbod te herroepen.

3.2. Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van de opdrachtnemer staan omschreven, wordt door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

3.3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van beide partijen om de totstandkoming van de opdracht door andere middelen te bewijzen.

3.4. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdracht- bevestiging nog niet voor akkoord door en opdrachtgever is ondertekend en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer aanvangt met de uitvoering van de opdracht en de opdrachtgever meewerkt aan de uitvoering hiervan, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

4 Uitvoering opdracht

4.1. De opdrachtnemer zorgt dat zij voldoende is toegerust om de verantwoordelijkheid voor het project, waarop de opdracht betrekking heeft, te kunnen dragen.

4.2. De opdrachtnemer fungeert als vertrouwenspersoon van de opdrachtgever. De opdrachtgever verschaft tijdig alle informatie en neemt tijdig alle beslissingen die voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn.

4.3. De opdrachtgever geeft geen opdrachten, orders of aanwijzingen ter zake het project aan derden, zonder de opdrachtnemer daarin te kennen.

4.4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien dit niet het geval is, dient de opdrachtgever dit terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan de opdrachtnemer te hebben gemeld. Na die termijn wordt geacht de opdracht naar behoren te zijn uitgevoerd.

4.5. Genoemde levertijden en planningen zijn altijd een streeftermijn en zijn indicatief. Indien een streeftermijn niet gehaald kan worden, zal de opdrachtnemer met opdrachtgever in overleg treden en een nieuwe indicatieve termijn overleggen.

5 Inschakelen van derden

5.1. Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

5.2. Wanneer de opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden verstrekt, dan zal de opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer deze goedkeuring schriftelijk bevestigen.

5.3. De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de opdrachtnemer derden in wanneer dat van invloed kan zijn op de uitvoering van de opdracht zoals overeengekomen met de opdrachtnemer. Partijen overleggen in het voorkomende geval welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden opgedragen.

6 Honoraria, bureaukosten, kosten van derden.

6.1. De honorering van de opdrachtnemer kan als volgt worden overeengekomen:

6.1.1. Op basis van een van tevoren vastgesteld uurtarief; of

6.1.2. Door een vast bedrag, exclusief de door de opdrachtgever verschuldigde omzetbelasting, af te spreken.

6.2. De in lid 1 bedoelde honorering is exclusief bureaukosten, reis- en verblijfkosten, licht- druk- en plotkosten, kosten van adviseurs, kosten voor het (doen) houden van toezicht op de uitvoering van de bouw, kosten van revisie tekeningen, kosten van het (doen) opmeten en het in tekening brengen van bestaande toestanden. Deze kosten worden afzonderlijk zo veel mogelijk gespecificeerd aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6.3. Een afzonderlijke vergoeding is verschuldigd voor kosten die onvoorzien waren ten tijde van het aanvaarden van de opdracht. Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

7 Honorarium bij gewijzigde opdracht

7.1. De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden(meerwerk) die de opdrachtnemer verricht ten gevolge van:

7.1.1. Gewijzigde (overheid) voorschrift beëindigen of overheidsbeschikkingen, of

7.1.2. Wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.

7.2. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

7.3. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht door de opdrachtnemer of een door deze in te huren derde, zonder dat dit het gevolg is van de in lid 1 bedoelde situaties, dan zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

8 Betaling en invorderingskosten

8.1. De declaraties van de opdrachtnemer dienen binnen 14 dagen na de declaratiedatum te worden voldaan door overboeking op de bank-of girorekening van de opdrachtnemer. Indien de opdrachtgever in verzuim is, dan heeft de interieurontwerper aanspraak op vergoeding van rente tegen het wettelijke percentage verhoogd met 3 procentpunten met ingang van de dag waarop de redelijke termijn van 14 dagen voor nakoming is verstreken.

8.2. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten om voldoening van haar declaratie te verkrijgen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8.3. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig één van zijn verplichtingen nakomt, dan komen, naast de overeengekomen prijs en kosten, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever, waaronder ook vallen de kosten voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het doen van een schikkingsvoorstel en het inwinnen van inlichtingen. De opdrachtgever is ingeval van tekortkoming verschuldigd:

8.4. Indien de invordering van een declaratie leidt tot een gerechtelijke procedure, dient de opdrachtgever de door de opdrachtnemer gemaakte werkelijke kosten te vergoeden.

8.5. De opdrachtgever dient te betalen zonder korting of verrekening met enige al dan niet betwiste tegenvordering op de opdrachtnemer.

8.6. Elke betaling strekt steeds ter voldoening van in de eerste plaats van rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande declaratie, ongeacht of de opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op de een latere declaratie.

8.7. Alle vorderingen van de opdrachtnemer worden terstond opeisbaar wanneer de opdrachtgever surseance van betaling of een schuldsanering in de zin van artikel 284 e.v. Fw heeft verzocht, of in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren. Ditzelfde geldt indien de opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, of aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst.

9 Duur en beëindiging

9.1. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 (twee) maanden, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.

9.2. Bij tussentijds beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door de opdrachtnemer, alsmede bij tussentijdse beëindiging door de opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is De opdrachtnemer gerechtigd te vorderen: 125% van honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging, de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voorvloeiend uit de verplichtingen die de opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de vervulling van de opdracht.

10 Vertraging in de uitvoering van de opdracht

10.1. Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is opdrachtgever verplicht de kosten die deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de opdrachtnemer te vergoeden.

10.2. Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich meebrengt.

11 Afwijkingen van ontwerp

11.1. Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de opdrachtnemer en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

12 Intellectueel eigendomsrechten

12.1. Originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten en andere bescheiden die de opdrachtnemer bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven haar eigendom, ongeacht of deze ter beschikking zijn gesteld aan de opdrachtgever of aan derden.

12.2. De opdrachtnemer heeft met uitsluiting van ieder ander het recht van verwezenlijking, openbaarmaking, verveelvoudiging en herhaling van haar ontwerpen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, zoals bedoeld in de Auteurswet 1912 of de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.

12.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van de opdracht- nemer, of een deel daarvan, te (doen) herhalen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtnemer.

13 Aansprakelijkheid

13.1. Indien bepaalde onderdelen van de opdracht, waaronder constructieve en installatie adviezen, door derden worden vervuld, is de opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Deze derden dienen in het voorkomende geval zelfstandig te worden aangesproken. Wanneer bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen rekening en risicogoederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan gelden de bepalingen uit de algemene voorwaarden van en/of aparte afspraken met de toeleverancier met betrekking tot de garantie en aansprakelijkheid ook jegens de opdrachtgever.

13.2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade en bedrijfsschade. De opdrachtnemer is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen.

13.3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

13.4. Indien het ontwerp van de opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd voor de geraamde bouwsom en deze omstandigheid te wijten is aan de opdrachtnemer, dan is de opdrachtnemer slechts gehouden haar ontwerp te herzien zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele extra kosten. De kosten van herziening van het ontwerp zijn in dat geval voor rekening van de opdrachtnemer.

13.5. De opdrachtnemer sluit ter zake van zijn aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af. Op verzoek van de opdrachtgever legt de opdrachtnemer de bescheiden over, waaruit blijkt dat hij aan de verzekeringsplicht heeft voldaan.

 13.6. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval, of tot driemaal de factuurwaarde.

13.7. Elke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien de vordering niet binnen 30 dagen na het constateren van de schade of het gebrek schriftelijk aan de opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. In ieder geval vervalt elke vordering tot schadevergoeding indien deze niet binnen een jaar na de dag waarop de opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd, in rechte aanhangig is gemaakt.

13.8. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door de opdrachtnemer zijn geïntroduceerd. De opdrachtgever dient deze partijen zelf aan te spreken. De opdrachtnemer kan hierbij desgewenst assistentie verlenen.

14 Overmacht

14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen: stakingen in bedrijven waarmee de opdrachtnemer overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede, voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat de opdrachtnemer geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.

14.2. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3. Ingeval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan een maand voortduurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat een van de partijen schadeplichtig is.

14.4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts beperkt aan haar verplichtingen kan voldoen, is de op- drachtnemer gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden aan deze declaratie te voldoen.

15 Ontbinding

15.1. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de interieurontwerper gerechtig de overeenkomst van opdracht zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

16 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

16.1. Op elke overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.